โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นแหล่งที่เรียนรู้เกี่ยวการทำเกษตรแบบพอเพียงบนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เดิมที่เป็นที่ดินของ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ใช้พื้นที่นี้่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้คนและการใช้ประโยชน์จากกระบือในด้านการทำเกษตรกรรมพื้นบ้าน รวมถึงเป็นสถานที่ใช้ในการสาธิตวิธีการไถ่นาของกระบือซึ่งใช้ในสมัยก่อนของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีการให้นักเรียนและผู้ที่อยากเข้ามาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบชาวนาท้องถิ่น มีการฝึกไถ่นาโดยกระบือ เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรแบบท้องถิ่นและความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ทั้งนี้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่ายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนรวมถึงการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ภายในของ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  นั้นมีจุดเรียนรู้ต่างๆ และการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ร่วมกันได้อย่างดี รวมถึงการสร้างบ้านจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆ ซึ่งภายในพื้นที่นั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม จุดให้เรียนรู้ในส่วนต่างๆ ภายในโรงเรียน นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะแก่การให้เด็กๆมาสัมผัสความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้าน อีกทั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ยังไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก โดยเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวน แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วแยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี อยู่ก่อนถึงจังหวัดสระแก้วประมาณ5 กิโลเมตร