โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์และช่วยไม่ให้ชาวกรุงเทพและสมุทรปราการต้องประสบกับน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน รวมถึงรองรับน้ำเหนือที่ไหลจากมา แต่เดิมบริเวณคลองลัดโพธิ์เป็นคลองสายหนึ่งที่ขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีลักษณะคดโค้ง เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการสัญจรทางเรือของชาวบ้าน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปคลองนี้ขาดการดูแลและการสัญจรทางเรือลดลงมากจนทำให้เกิดการตื้นเขินของลำคลอง เมื่อถึงฤดูฝนและมีน้ำเหนือไหลลงมาทำให้คลองไม่สามารถรองรับน้ำได้และการระบายน้ำเกิดการล่าช้า ทำให้น้ำเอ่อท่วมบริเวณริมคลองและท่วมขังเป็นเวลานานจนเกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 มีแนวพระราชดำริปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ โดยจัดทำโครงการประตูระบายน้ำรวมถึงขุคลอกคลองให้มีความลึก ซึ่งประตูระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถบรรเทาระบายน้ำเหนือออกสู่ทะเลได้ รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงยังย่นระยะเวลาที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลออกสู่ทะเลได้ ซึ่งแต่เดิมน้ำต้องไหลเป็นทางอ้อมถึง 18 กิโลเมตร ซึ่งประตูคลองระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ยังสามารถไหลลงทะเลได้รวดเร็วขึ้น ด้วยระยะทางเพียง 600 เมตร ทั้งยังสามารถบริหารจัดการนด้วยการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง และน้ำทะเลหนุนสูง ด้วย